www.rmequodlibet.nl
Regionaal Mannen Ensemble Quodlibet


Agenda Quodlibet
                                                                                               19 november 2020Helaas, het jaar 2020 kruipt naar een einde zonder dat er enig perspectief is op een wezenlijke verandering in de situatie op korte termijn. De zangwereld zit op z'n gat, en niemand weet nog voor hoelang. Een bijzondere uitdaging dus voor iedereen die  blijft geloven dat onze prachtige hobby echt niet zal uitsterven. Zingend ontspannen is zo oud als deze wereld, en geen enkele liefhebber van deze gezonde sport zal zich voor altijd de mond laten snoeren. Slechts daar waar 'gezondheid' in het geding is, zal die echte liefhebber zijn hoofd 'moeten 'buigen omdat gezondheid ons grootste goed is.

Wij konden begin 2020 natuurlijk niet voorzien dat ons initiatief, om het Regionaal Mannen Ensemble QUODLIBET  een nieuw leven in te blazen, zo intens en al zo lang gedwarsboomd zou worden door een wereldwijde pandemie met de naam CORONA. In zo'n situatie is de werving van zangstemmen géén laaghangend fruit! En toch blijven wij optimistisch naar de toekomst kijken. Zodra het weer kan komen wij elkaar weer tegen! Met nieuw elan, met frisse energie en met zangers die onze geweldige zangcultuur een warm hart toedragen. 

In de tussentijd wensen wij iedereen die deze website bezoekt een passend Sinterklaasfeest toe. En, in het verlengde daarvan, een gezonde voorbereiding op het te vieren KERSTFEEST!! Een mooier symbool voor de start van 'nieuw leven' kunnen we niet bedenken!! 

Blijf gezond, en een vredige decembermaand toegewenst!

Martin Sweep. 

                                                                         Het zat er zo'n beetje aan te komen!   De geluiden over besmettingen bij koorzang stapelen zich op. Als dat gebeurt terwijl aan alle veiligheidsvoorwaarden is voldaan, dan sluipt er toch een ongemakkelijk gevoel binnen bij actieve zangers. Zo ook bij QUODLIBET! Samen met de Stichting is thans besloten om, voorlopig, tot eind oktober niet meer te repeteren!! Dat is natuurlijk nooit leuk, maar gezondheid staat bij QUODLIBET wel hoog in het vaandel. Jammer, we waren net gestart, en om dan nu alweer te moeten stoppen, dat doet zeer. We zullen zien hoe alles zich verder ontwikkelt!

Met muzikale groet,

Martin Sweep

                                                                                                     4 oktober 2020

Na een verkennend rondje door de repetitieruimte in de Schattelijn (23 september j.l.) besloten dirigent en zangers, dat die ruimte voldoet aan de corona eisen; met als gevolg dat iedereen zich daarbinnen veilig voelt.  Conclusie:  Op woensdag 30 september 2020 zou eindelijk de 1ste repetitie van Quodlibet 2.0. kunnen plaatsvinden! En zo geschiedde! Daarmee is 30 september 2020 een datum met een gouden randje! Het is toch heel bijzonder dat het Regionaal Mannen Ensemble QUODLIBET zich, na een ongewilde ruime activiteiten onderbreking weer aan het muzikale front presenteert. Met groot enthousiasme verschenen de mannen weer aan het front, en de 1ste repetitie werd gevoeld als een verlossing. Een verlossing uit een gedwongen isolement, waarin Corona natuurlijk een belangrijke rol  speelt. Eindelijk weer zingen, en eindelijk weer plannen maken, en verder bouwen aan een geschiedenis die voor Quodlibet in 2008 zo voortvarend mocht beginnen.

Helaas, en we zijn slechts één week verder, pakken zich donkere wolken samen boven ons optimistische verhaal van hierboven. Berichten over sterk oplopende corona besmettingen in den lande, en wat meer specifiek, besmettingen in zangkoren van Leiden en Heerde, zijn signalen die ons duidelijk maken, dat we nog steeds alert moeten zijn; en waakzaam moeten blijven, daar waar ieders gezondheid in het geding kan zijn. In de genoemde plaats Heerde adviseerde de GGD alle koren daar om voorlopig met zingen te stoppen! En, aan die oproep is terecht gehoor gegeven. In dat kader heeft de Stichting RME QUODLIBET haar zangers gevraagd, of 'voorlopig stoppen met repeteren' een betere optie kan zijn, dan wachten tot ons hetzelfde lot treft als Leiden en Heerde, waardoor we verplicht zouden worden om niet meer te zingen, omdat er besmettingen zouden zijn geconstateerd. Wordt vervolgd!!

Met muzikale groeten,

Martin Sweep.

  Het fundament van muziek? ZINGEN!                                                                           12 september 20

Aan het woord is de Duitse Componist Telemann: "Singen is das Fundament zur Music in allen Dingen". Deze aankondiging komt uit een Nederlandse krant. Peter van der Lint (muziekduider) merkt op: 'Het mag weer!'. De regels zijn (kennelijk) zo ruim versoepeld, dat zingen in groepsverband weer mag!  Natuurlijk, er blijven een aantal voorwaarden van kracht. De behoefte, om weer te zingen, is bij de koor/ensemble zangers erg groot, maar ook bij de talloze zangliefhebbers! Peter van der Lint stelt, dat er eigenlijk niets boven loepzuiver a-capellazang gaat. Ik ben dat van harte met hem eens! Toch zijn het voor het merendeel slechts de  koren/ensembles, die volledig of grotendeels hun muziek a-capella uitvoeren, die ook a-capella hun liederen instuderen.  Logisch, zou ik zeggen! Loepzuiver zingen vraagt om meer dan alleen het nazingen van een  door de piano/orgel voorgespeelde melodie of partij. Regionaal Mannen Ensemble studeert in a-capella, ook bij die partijen die later om begeleiding vragen. Het loepzuiver zingen is daar erg mee gediend, is de ervaring. 

Even terug naar het corona verhaal! Enige versoepeling is dus daar. Maar, de anderhalve meter afstand blijft gehandhaafd. Opstelling in zig-zag vorm! Zangers met klachten blijven thuis! De atmosfeer in de repeteerruimte waarin gerepeteerd wordt,  dient regelmatig te worden gelucht! Het zal even wennen zijn, maar een begin kan worden gemaakt. Zangers, die een uitnodiging hebben gekregen, dat wil zeggen die zich officieel hebben aangemeld bij QUODLIBET, beginnen op  woensdag 23 september aan een kennismakingsavond. Pas als iedere zanger zich 'veilig' voelt zal er vanaf 30 september worden gestart met repeteren!!

Was getekend, en blijf gezond,

Martin Sweep.

                           Regionaal Mannen Ensemble QUODLIBET

De inkt van juli is nog niet droog, of augustus meldt zich halverwege met aangescherpte regels m.b.t. de Coronacrisis. We volgen het op de voet! Mogelijk dat september, door het opvolgen van de aangescherpte maatregelen, wellicht een ander beeld zal geven, en er voor ons mogelijkheden om te starten ontstaan. De realiteit nu is, dat slechts 6 personen totaal samen mogen komen. Laten we op het einde van deze maand augustus eens kijken, wat de mogelijkheden voor de maand september zullen zijn. Daar komen we dan, zo snel als mogelijk, op terug. Zangers worden  persoonlijk ingelicht!!

Blijf gezond, houd Moed, want ééns zal de Betuwe in bloei staan!

Muzikale groeten van,

Martin.                                         

31 juli 2020.  

En weer is er een maand tussen onze vingers doorgeglipt waarin noch gerepeteerd noch gezongen kon worden; uitgezonderd dan de kerkzang. Wellicht dat de vakantieperiode onze gemoedstoestand een positieve boost kan geven! Andere omgeving, andere mensen om je heen, ruimte genoeg om het hoogste lied er maar weer eens uit te gooien. Ik weet zeker dat zoiets erg kan opluchten. Even onze frustraties eruit gooien! Zoals met zoveel dingen; als het niet meer kan, dan wordt het pas echt gemist, en ook gewaardeerd. Zo ontwikkelt zich ook iets positiefs. De realiteit dat 'zingen' ons toch veel voldoening schenkt, wordt weer eens breed uitgemeten, en diep gevoeld. Zingen vult ons leven, toch? We tellen onze zegeningen weer!   

De werkelijkheid nu is, dat er, met inachtneming van de coronaregels, weer gerepeteerd zou mogen worden. Dus, onze streefdatum van september 2020 blijft overeind!! Inmiddels zijn we met de tijdelijke leiding van De Schattelijn in onderhandeling, of wij in hun toekomstige planning kunnen worden ingepast. De grote vraag daarbij is, of we de woensdagavond als repetitieavond overeind kunnen houden. Dat blijft wel onze insteek, en de leiding van De Schattelijn zal alles in het werk stellen om aan onze wensen tegemoet te komen. Dat waren wij al zo gewend, en dat vertrouwen blijven we houden.

Dit was het weer tot nu toe. Rest ons iedereen een mooie zonnige vakantieperiode toe te wensen. Houd Moed, maar blijf vooral gezond.

Wordt vervolgd.

NIEUWS-NIEUWS-NIEUWS

Het laatste nieuws voor de zangwereld is, dat een opstelling in zigzagvorm de mogelijkheid schept om weer aan repeteren toe te komen. Nee, dit is geen 1 aprilgrap!! We zullen uitvoerig overleggen met de leiding van De Schattelijn wat de mogelijkheden voor ons zijn indien we na de schoolvakantie met repeteren kunnen starten. Hierover later meer,

6 juli 2020.


ACTUEEL CORONANIEUWS.

En zo vliegen de weken, maanden snel voorbij! Nog even en we belanden in de 7de maand van het jaar 2020! We hadden ons dit jaar, en op vele fronten, anders voorgesteld. Het zou bijvoorbeeld het jaar moeten worden van de wederopstanding van ons REGIONAAL MANNEN ENSEMBLE QUODLIBET.  Helaas, de corona pandemie heeft ons nog steeds in een stevige houdgreep, en zorgt tot op heden voor een oorverdovende stilte in onze zangwereld. Gelukkig, op dit moment zijn er signalen dat het de goede kant op gaat. De ruimtes waarbinnen geleefd kan worden worden groter, en dus mag er voorzichtig hoop zijn dat we met onze plannen voort kunnen. Zo zal onze repetitieruimte wellicht na de schoolvakantie weer voor ons beschikbaar zijn. Daarover gaan we waarschijnlijk in gesprek met een nieuwe leiding aldaar, omdat Ton Biemans (beheerder) en Kees van de bar (o.a.) beiden afscheid gaan nemen omdat ze met pensioen gaan. Wij gunnen hen dat van harte, en zijn ze beiden erg dankbaar voor de steun en het enthousiasme waarmee ze ons jaren van dienst zijn geweest. Wij wensen Ton en Kees nog vele jaren in goede gezondheid toe!!

Vooralsnog zal, volgens ingewijden, de verkoop van De Schattelijn nog wel lang op zich laten wachten, zodat we met een gerust hart van die faciliteit gebruik kunnen blijven maken. Dus, als alles een beetje meezit, dan zouden wij, zo de aangemelde zangers hun geduld nog niet verloren zijn, eind augustus van start kunnen met onze 1ste repetitie in het 2de leven van REGIONAAL MANNEN ENSEMBLE QUODLIBET. Voordat het zover is zullen we trachten om via pers en andere media nieuwe zangers proberen te werven, om daarmee ons ensemble op het gewenst aantal te brengen. Dit moet voorlopig het nieuws zijn uit Geertruidenberg! Mocht u tussentijds op vakantie gaan; wij wensen u gezondheid en ontspanning toe. Geniet van het leven en van elkaar en zorg voor uw eigen veiligheid.

Heeft onze website uw aandacht getrokken, en bent u een enthousiaste zanger, dan nodigen wij u uit om het contactformulier op deze website in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!!!!!! 

28 juni 2020.


 Voor de echte zangers zijn de afgelopen maanden een ware kwelling geweest! We moesten, en moeten nog steeds, ons gezond verstand gebruiken; nu even geen repetities, uitvoeringen, of wat dan ook! Dat 'even' kan voorlopig nog wel tot september duren. Dat is natuurlijk best tragisch, want zingen hoort nu eenmaal bij de mens. Op z'n tijd lekker je keel openzetten, de lucht uit je longen zingen. De simpelste manier van natuurlijk ontspannen. Goh, wat voelen we het niet kunnen zingen nu als een vreselijk gemis. Wat dat betreft, een bijzondere bijvangst. Bij QUODLIBET zijn alle voorbereidingen voor 'de 1ste repetitie' voorlopig uitgesteld. Helaas, want de vaart zat er al wel echt in. Maar, wees er van overtuigd, dat REGIONAAL MANNEN ENSEMBLE QUODLIBET, zodra er mogelijkheden zijn, haar activiteiten weer snel zal opstarten: QUODLIBET 2.0  zal een herstart beleven, en dat is beloofd!!

Wij wijzen er op, dat het aanmelden voor nieuwe leden gewoon door kan gaan middels het contactformulier op deze website. Alle pijlen nu gericht op 1 septemper!!!  Komt uit je cocon, en meld jezelf alvast aan. Zingen is en blijft de mooiste en gezondste sport!!!

1 juni 2020.


REEDS EERDER GEPUBLICEERD

Het kan bijna niet anders of het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van het coronavirus. Deze 'Zwarte Zwaan' regeert momenteel met vaste hand over onze aardbol, en zaait dood en verderf! Plotseling worden we, net als in oorlogstijd, teruggeworpen op onszelf; niets is plotseling nog vanzelfsprekend!

De absoluut noodzakelijke maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen zorgen er voor, dat het verenigingsleven volledig  stil is komen te liggen, en voor onbepaalde tijd. Geen trainingen, geen repetities, geen wedstrijden, concerten en evenementen. Het gemis van al die activiteiten zal heel snel worden gevoeld!

Eenmaal geland in de hierboven geschetste, onwennige wereld van nu, kan gelukkig ook worden geconstateerd dat deze moeilijke tijd ons ook nieuwe kansen biedt. Het besef, dat we maar al te graag 'toch ergens bij willen horen', wordt alleen maar  sterker en sterker!

Welnu, wij weten zeker dat er in onze regio Geertruidenberg tal van mannen zijn met een prima stemgeluid. Dat ze hun bijzonder instrument vooralsnog nu niet kunnen inzetten, weten wij ook. Dat een en ander erg gemist zal worden weten we absoluut zeker! Maar, als straks het vreselijke virus is uitgeraasd, weet dan tenoren-baritons-bassen, dat in Geertruidenberg het Regionaal Mannen Ensemble QUODLIBET in heroprichting is (zie informatie op de website) en nog best enkele mannenstemmen kan gebruiken. Zodra we zijn verlost van het coronavirus, en de openbare ruimte weer geheel wordt vrijgegeven, is direct het woord, ook aan jou, en kan de 1ste repetitie van start gaan. Meldt je aan via het contactformulier op deze website, en laat je risicovrij besmetten met het ongevaarlijke, en uitdagende  Quodlibetvirus!! U bent van harte welkom!!

Stichting RME QUODLIBET

Martin Sweep.

ZINGEND ZIEK?

Zou het kunnen dat 'schouder-aan-schouder' zingen een groot risico oplevert op besmetting en een ernstig ziekteverloop door het coronavirus???? Dat is wat Suzanne Bijl uit Gouda zich afvraagt in een ingezonden artikel in TROUW!!

Vanaf het begin van de coronacrisis brandt een dergelijke vraag ook op onze lippen. Het wordt steeds duidelijker; de zangwereld heeft een groot probleem! Natuurlijk wordt er koortsachtig gezocht naar effectieve oplossingen voor dit mondiaal probleem. Het kernpunt  'afstand houden' zal er echter voor zorgen dat het zoeken naar een adequate oplossing hier vergeleken kan worden met het zoeken naar  een effectief bestrijdingsmiddel voor het coronavirus; creativiteit en geduld vooral!. De korenwereld zit volledig op slot!! Oké, repeteren kun je ook thuis! Het zal echter van de duur van deze crisis afhangen tot hoelang thuis zingen ons kan blijven inspireren. Regionaal Mannen Ensemble QUODLIBET i.o. is géén stilstaand water. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Zodra er mogelijkheden komen zullen we die met beide handen aanpakken en starten met de 1ste repetitie. Bij veel zangers zal de nood hoog zijn! Als 'zingen' jouw grote hobby is dan is het nu gedwongen duimendraaien; een bezigheid die echter snel verveelt! Om er voor te zorgen dat jij weer snel met jouw hobby aan de slag kunt staat de deur bij REGIONAAL Mannen Ensemble QUODLIBET  wagenwijd open!!

Meldt je aan via deze website om ons ensemble met jouw aanwezigheid te completeren zodat we na deze zéér vervelende en zware crisis weer ons 'hoogste lied' kunnen laten horen.

VAN HARTE WELKOM!!  

Martin Sweep.

Namens Stichting RME QUODLIBET.